Wat is geweest…

Pleegoudernetwerkendag in Utrecht, 29-09-2018 – 13:00 tot 17.00 uur
Op zaterdag 29 september organiseert de NVP de eerste landelijke pleegoudernetwerkendag in Utrecht! Het wordt een dag vol inspiratie, informatie, praktische tips en uitwisseling voor iedereen die lid is van een pleegoudernetwerk of die geïnteresseerd is in pleegoudernetwerken. Aanmelden.

17 april 2018 – Werkbijeenkomst Verlengde Pleegzorg; ook in uw gemeente?!

Tijd:
14.00 – 17.00. Inloop vanaf 13.30 uur
Locatie:
The Colour Kitchen Utrecht (Zuilen)
Kosten:
Toegang is gratis, maar bij no show wordt 50 euro aan kosten in rekening gebracht

24 mei 2018 – Congres Jeugd in Onderzoek. Hotel Casa Amsterdam. Vanaf half februari 2018 kunt u zich aanmelden als deelnemer.
Jeugd in Onderzoek is al veertien jaar dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Kennis uitwisselen en onderling netwerken staat centraal.

Woensdag 1 tot en met 8 november 2017: de Week van de Pleegzorg . Zie voor het overzicht van de activiteiten op de site van De Week van de Pleegzorg.
Op 6 november 2017 wordt de ‘Voor de Jeugddag 2017’ georganiseerd.
De Voor de Jeugd dag is een jaarlijks terugkerend congres/festival en is een initiatief van de ministeries van VWS, VenJ, OCW en de VNG en wordt uitgevoerd door VNG Congressen en het Nederlands Jeugdinstituut.

16 november 2017 Niet Thuis: over jeugd en opvoeding in tehuizen.
Kees Bakker verzorgt dit jaar de zevende Mulock Houwer-lezing. Op basis van historisch materiaal, cijfers, actuele ontwikkelingen en bijna 50 jaar ervaring in de jeugd- en kennispraktijk reflecteert Bakker in zijn lezing op ontwikkelingen in de residentiële jeugdzorg en de pogingen om plaatsing in tehuizen terug te dringen.

27 november 2017: Een stabiel thuis. Over het terugdringen van breakdowns.
Continuïteit en voorspelbaarheid zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Het gebeurt nog vaak dat pleegkinderen een voortijdige beëindiging van een plaatsing – een breakdown – meemaken en moeten verhuizen. In het land zijn allerlei initiatieven en ontwikkelingen, van pleegouders, professionals en beleidsmakers, om breakdowns terug te dringen. Tijdens de miniconferentie worden ideeën uitgewisseld en goede praktijkvoorbeelden gedeeld, om zo elkaar te inspireren..

5 oktober 2017Werken aan werkrelatiesHAN Campus in Nijmegen. De kwaliteit van de werkrelatie tussen cliënt en hulpverlener, de alliantie, blijkt een belangrijke werkzame factor te zijn voor de effectiviteit van hulpverlening. Recent onderzoek in de jeugdzorg bevestigt dat. Deze conclusie roept interessante vragen op voor professionals over hoe met zulke inzichten om te gaan.

Dinsdag 26 september 15.00 tot 17.00: Pleegzorg – Op tijd en op maat. Borsele. Dit symposium wordt georganiseerd door Pleegouder Support Zeeland, Juvent, SGJ Pleegzorg van Timon, William Schrikker Pleegzorg, en mogelijk gemaakt door de gemeenten Zeeland

1 juni 2017: congres Pleegzorg en gezinshuizen Ede.

12 december 2016. Vernieuwingen in de pleegzorg: Waar staan we nu? Een belangrijk thema van de miniconferentie is de rekbaarheid van de pleegzorg. Hoe kunnen preventieve en lichte vormen van pleegzorg (en varianten daarop) worden versterkt? En hoe kunnen pleegouders dusdanig worden toegerust dat ook kinderen met complexe problematiek in een gezin kunnen worden opgevangen? Meer informatie NJi.

Op 28 oktober 2016 organiseert de Bascule haar jaarlijks wetenschappelijk symposium. Centraal staat reflectie op de prikkelende vraag: “Voorkomen of genezen?” Meer informatie op de site van De Bascule.

Op maandag 3 oktober 2016 organiseren de ministeries van VWS, VenJ, OCW en de VNG voor de vierde keer de zeer gewaardeerde ‘Voor de Jeugd Dag’. Ook dit jaar vindt de Voor de Jeugd Dag plaats in de Westergasfabriek in Amsterdam. Deze voor de Jeugd Dag staat het leven van Sophie en Sami centraal. Vanuit de leefwereld van deze jeugdigen wordt ingegaan op vragen als: Hoe kunnen kwetsbare jonge kinderen goed ondersteund worden? Hoe krijgt de huisarts een goede rol in de samenwerking rondom jeugd? Wat is nodig om de overgang van jongere naar volwassene soepeler te laten verlopen? Regie op de transformatie, hoe doen gemeenten dat? Onderwijs en zorg hoe versterken zij elkaar? Hoe kunnen cliënten, jongeren en ouders een volwaardige stem en zinvolle invloed krijgen?

De Week van de Opvoeding (3 tot en met 9 oktober) 2016) draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren. In 2016 wordt de Week van de Opvoeding voor de zesde keer georganiseerd. Het thema is dit jaar het contact tussen opvoeder en kind, de verandering in contact tijdens het opgroeien en hoe je kunt meegroeien en blijven leren als opvoeder. Activiteiten kunnen worden aangemeld op de website.

1 september 2016 Preventie en behandeling van hechtingsproblemen. Tijdens het congres brengen wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en behandelvormen op het gebied van gehechtheid en gehechtheidsproblemen gezien vanuit vier verschillende gebieden: adoptie, pleegzorg, vechtscheidingen en nieuw samengestelde gezinnen.

18 april 2016 het symposium de Nieuwe Jeugdbescherming. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat meer kinderen blijvend veilig opgroeien? Met zo min mogelijk dwangmaatregelen? Wat betekent dit voor de samenwerking tussen gecertificeerde instellingen en wijkteams? In de nieuwe jeugdbescherming heeft iedereen een verantwoordelijkheid in het veilig opgroeien van kinderen. Maar wie neemt wanneer welke verantwoordelijkheid op zich? Wat heb je als professional nodig om vroegtijdig signalen van onveiligheid bespreekbaar te maken en verdere problemen te voorkomen? Hoe doen uw collega’s elders in het land dit?

14 april 2016. Masterclass uithuisplaatsing. Gelukkig daalt het aantal uithuisplaatsingen, maar het blijft een ingrijpende interventie. Hoe kun je uithuisplaatsing voorkomen? Maar als uithuisplaatsing dan toch toegepast moet worden, hoe kun je dit dan zo goed mogelijk doen? En hoe kun je de ouders hier zo goed mogelijk bij betrekken?

31 maart 2016 Theatervoorstelling voor pleegouders en gezinshuisouders. Ontmoet andere pleegouders en gezinshuisouders uit de regio Foodvalley en Eemland tijdens de theatervoorstelling over sociaal mediagebruik en pesten bij pubers & aansluitende borrel voor pleegouders en gezinshuisouders uit Foodvalley & Eemland.

14 maart 2016 Congres Jeugd in Onderzoek Op maandag 14 maart 2016 vindt het congres Jeugd in Onderzoek 2016 plaats. Thema dit jaar is ‘Verbinden met kennis: van preventie tot jeugdhulp’. Reserveer deze datum alvast in uw agenda.

19 november 2015 In 2014 is met ons succesvolle symposium een traditie geboren. Ook in 2015 organiseert Jarabee samen met haar partners een symposium voor professionals in de jeugdzorg.

Maand van het inhuisplaatsen In oktober 2015 organiseert de Alliantie de ‘Maand van het inhuisplaatsen’. Doel: breed de aandacht vestigen op de meerwaarde van gezinsopvang van uithuisgeplaatste kinderen. Heeft u een idee? Deel het op deze groep of mail m.engberts@inhuisplaatsen.nu

29 oktober 2015 Mijn Andere Thuis zal op 29 oktober gepresenteerd worden aan gemeenten en jeugdhulporganisaties door Kinderombudsman Marc Dullaert. Mijn andere Thuis is een set met tools, bestaande uit een app, een film en een website.  Zie ook de site van KennisnetJeugd.

5 – 11 oktober 2015 Week van de opvoeding De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren. Daarbij staat een positieve benadering voorop. In 2015 wordt de Week van de Opvoeding voor de vijfde keer georganiseerd. Het motto is ‘Geef me de vijf!’

8 oktober 2015. Kompas Kinder- en jeugdpsychiatrie. Het kompas wil twee gevaren bezweren in de transitie. 1) dat kinderen/ jongeren die KJP nodig hebben daar nu niet of veel te laat aankomen. 2) Omgekeerd is er het gevaar dat onervarenheid met KJP-problematiek maakt dat kinderen met te lichte problematiek worden verwezen, waardoor onnodig intensieve hulp wordt geboden. Het Kompas kinder- en jeugdpsychiatrie wil beide gevaren bezweren

10 tot 18 oktober 2015 De week van de pleegzorg. Medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij jeugdzorg/pleegzorg zijn van harte welkom om deel te nemen aan activiteiten, speciaal op hen gericht. Bijvoorbeeld ‘Gast aan tafel’.

12 oktober 2015 Miniconferentie Pleegzorg De mini-conferentie is voor gedragswetenschappers, staf/beleidsmedewerkers en managers van pleegzorg aanbieders en de leden van het Expertisenetwerk Pleegzorg. Zodra het thema/programma bekend is, wordt dat hier gepubliceerd. De conferentie wordt georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut en Kinderpostzegels.

13 oktober 2015 Webinar Pleegzorg 18+. Achter eigen computer tussen 11.30 en 12.00 uur

15 oktober 2015 Symposium Jeugd- en Gezinsonderzoek Afscheid en dan? Omgaan met afscheid in het leven van jeugdigen en ouders. Het thema dit jaar is afscheid nemen van iets of iemand en de overgang maken naar een nieuwe fase of situatie. Voor werkers in de jeugdzorg is dat een belangrijk thema. Radboud Universiteit.

7, 14 en 27 oktober 2015 Meet & Greet een gezinshuis. Wat is een gezinshuis nu eigenlijk, hoe is de zorg in en rondom een gezinshuis georganiseerd en wanneer is een plaatsing in een gezinshuis de geschikte keuze? Voor veel gemeenten en verwijzers is dit nog onontgonnen terrein. Deze data zijn voor de regio’s FoodValley, Eemland en Arnhem. Geïnteresseerden uit andere regio’s kunnen contact op nemen met: projecten@gezinspiratieplein.nl.

5 oktober 2015 Voor de Jeugd Dag Op maandag 5 oktober 2015 organiseren de ministeries van VWS, VenJ en de VNG voor de derde keer de zeer gewaardeerde ‘Voor de Jeugd Dag’.

22 september 2015 GGZ Kennisdag 2015 (Vooraankondiging) Op dinsdag 22 september 2015 organiseren GGZ Nederland, Trimbos-instituut en ZonMw in samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Nederlands Jeugdinstituut de jaarlijkse GGZ Kennisdag. Het thema is jeugd en psychische gezondheid en richt zich op jeugd van 0 tot en met 23 jaar en hun omgeving.

14 september 2015 Presentatie ‘Werken met richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming’ Speciaal voor vrijgevestigde professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming wordt een presentatie gegeven over de richtlijnen. Op basis van wetenschap, praktijk en cliëntvoorkeuren bieden de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming een overzicht van de laatste kennis. Met praktische aanbevelingen en kennis binnen handbereik beslissen de beroepskracht en de cliënt samen over een effectieve aanpak.

25  juni 2015 Expertmeeting Pleegzorg in Almere VNG, NVP en Jeugdzorg Nederland. Thema’s die aan de orde komen: kwaliteit, innovatie & transformatie, financiering, doelgroep & inzet en samenwerking rond het pleegkind.

28 mei 2015 Kind & Trauma Over oorzaak, gevolg en behandeling. Getuige zijn van huiselijk geweld, kindermishandeling, verwaarlozing, pesten, seksueel geweld, criminaliteit, dood of verlies, heeft een grote impact op de kwaliteit van leven van een kind. Herkenning en behandeling zijn van groot belang om deze impact te voorkomen of te beperken. Voor dit tweede congres is een aantal experts bijeen gebracht die informatie bieden over toekomstige ontwikkelingen op het gebied van psychotrauma, trauma bezien vanuit ontwikkelingsperspectief en nut en noodzaak van stabilisatie in traumabehandeling

21  mei 2015 Partnerbijeenkomst Alliantie Kind in Gezin  Op 21 mei 2015 organiseert de Alliantie Kind in Gezin een partnerbijeenkomst, die geheel in het teken zal staan van de ‘Maand van het inhuisplaatsen’ en de voorbereidingen daarop. Partners ontvangen hierover binnenkort nader bericht.

19 mei 2015 Zorg voor Turks-Nederlandse jeugdigen De Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd organiseert een slotbijeenkomst van het onderzoeksproject naar de aansluiting tussen vragen en behoeften van Turks-Nederlandse jeugdigen en het bestaande aanbod. In een factsheet staat het onderzoeksproject beschreven. Het onderzoeksrapport is vanaf 20 mei te downloaden van de site van de stichting.

13 mei 2015 Landelijke Studiedag: Ouderbetrokkenheid bij bemoeizorg, drang en dwang Want hoe bied je ruimte aan ouderbetrokkenheid wanneer mensen niet staan te trappelen voor hulp van buitenaf? Hoe kun je naast ouders komen te staan in plaats van tegenover hen?

25 april 2015 Congres Jeugdzorg 2015 De transitiefase is achter de rug en de nieuwe samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders is van kracht. Maar leidt  deze nieuwe  samenwerking daadwerkelijk tot effectiever werken, lagere kosten en andere verhoudingen tussen burger, professional en overheid?

16 april 2015 The right family for each child: the issue of matching in foster care’ Op donderdag 16 april organiseert Kinderpostzegels samen met het Europese pleegzorg netwerk APFEL en de Rijksuniversiteit Groningen een internationaal symposium, met als thema ‘The right family for each child: the issue of matching in foster care’.

9 maart 2015 Congres Jeugd in Onderzoek 2015 Weten én doen wat werkt. Het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren gaat vaak goed, maar roept ook vragen op. Ouders, hulpverleners, onderwijzers en beleidmakers zoeken naar antwoorden. Onderzoek helpt hen daarbij. Er is veel kennis beschikbaar en er zijn veel instrumenten, interventies en programma’s ontwikkeld.blockquote>